Raad van Toezicht

De raad van toezicht (RvT) van KesslerPerspektief fungeert als sparringpartner voor het tweekoppige bestuur. Ze denkt met de bestuurders mee en adviseert rondom belangrijke bestuurlijke en organisatorische ontwikkelingen. 

Wat is de rol van de Raad van Toezicht?

  • Toezichtrol: de RvT houdt toezicht op het realiseren van de strategische doelen en de doelen die ten grondslag liggen aan de organisatie. Ze houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting.
  • Klankbordrol: de RvT geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur over de hoofdlijnen van het beleid en/of toekomstige ontwikkelingen.
  • Werkgeversrol: de RvT vervult de werkgeversrol richting het bestuur.
  • Netwerkrol: de RvT maakt in samenspraak met het bestuur verbinding tussen de organisatie en de samenleving.

De RvT van KesslerPerspektief bestaat uit een voorzitter en vijf leden. Zij zijn maatschappelijk betrokken, ademen het publiekelijke belang en laten bij het uitoefenen van toezicht hun hart spreken.

De RvT werkt volgens de afspraken in de Governacecode Zorg. Ze heeft haar eigen bevoegdheden, zoals het (al dan niet) goedkeuren van bestuursbesluiten en het benoemen van de accountant. De verantwoordelijkheden, taken, bevoegdheden en werkwijze van de RvT zijn vastgelegd in een reglement.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is per 1 januari 2023 als volgt:

  • Gert-Jan Segers (voorzitter)
  • Adea van Doorn
  • Raymond van Zoolingen
  • Marie José Spithoven 
  • Robert Boersma